Norma CE w świecie szkła

Norma CE w świecie szkła budowlanego

Obowiązkowe oznakowanie CE dla izolacyjnych szyb zespolonych

14 grudnia 2005 roku w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich została opublikowana piąta część europejskiej normy EN 1279, dotycząca oceny zgodności Izolacyjnych Szyb Zespolonych. Od 1 marca 2006 roku rozpoczął się okres przejściowy, a na 1 marca 2007 roku przypada data wycofania norm krajowych dotyczących zespolonych szyb izolacyjnych. Nasza branża została zalana informacjami dotyczącymi tej kwesti. Ale ile tak naprawdę z tego rozumiemy i jaki jest postęp w oznakowaniu CE na naszym rynku.

W dwóch częściach tego artykułu chcemy znaleźć odpowiedzi na te pytania. Pierwsza, poniższa część przedstawia podstawy dotyczące oznakowania CE. Natomiast w drugiej części spróbujemy przedstawić obecną sytuację na rynku opierając się na osobistym wywiadzie oraz Państwa (mamy nadzieję, że częstym) odzewie na ten artykuł.
Co to jest oznakowanie CE?
Litery CE są skrótem francuskiego słowa ”Communauté Européene”, oznaczającego Wspólnotę Europejską. Pod oznakowaniem CE kryje się wielka idea: wspólny rynek europejski bez żadnych technicznych barier. Ta ekonomiczna przestrzeń, gdzie wszelkie dobra, usługi, kapitał i siła robocza mogą swobodnie przepływać, wymaga od nas pewnej wiedzy. Bazując na tzw. ”Dyrektywach Nowego Podejścia” oznakowanie CE staje się obowiązkowym oznakowaniem europejskim, ukazującym zgodność pewnych grup wyrobów z zasadniczymi wymogami tych dyrektyw. Produkty szklane podlegają Dyrektywie dotyczącej wyrobów budowlanych 89/106/EEC.
Wszelkie wyroby budowlane oznakowane znakiem CE podporządkowują się zharmonizowanym normom europejskim (hEN) i podstawowym wymogom Dyrektywy 89/106/EEC oraz podlegają wolnemu handlowi w obszarze Europejskiej Strefy Ekonomicznej (EEA – European Economic Area).
Podstawowymi celami oznakowania CE są:
· zasygnalizowanie zgodności wyrobów z zasadniczymi wymogami dyrektywy,
· zezwolenie na istnienie produktu na rynku,
· zapewnienie swobodnego przemieszczania się dóbr na terenie Europejskiej Strefy Ekonomicznej,
· zezwolenie na wycofanie niezgodnych produktów (np. przez urzędy celne i inne uprawnione urzędy).
Oznakowanie CE:
· nie jest znakiem ani certyfikatem ani aprobatą wydawaną przez stronę trzecią,
· nie jest znakiem pochodzenia geograficznego,
· nie jest zwykłym narzędziem marketingowym ani promocyjnym,
· nie jest znakiem jakości.
Korzyści z oznakowania CE
Komisja Europejska wprowadziła oznakowanie CE w celu ułatwienia handlu pomiędzy krajami Unii Europejskiej. Oznaczając swój produkt znakiem CE, przedsiębiorca deklaruje, że spełnia on minimalne wymagania dla zdrowia i bezpieczeństwa ustanowione w dyrektywach EU.
Dyrektywa dotycząca wyrobów budowlanych (CPD – Construction Product Directives)
Dyrektywa dotycząca wyrobów budowlanych jest jedną z dyrektyw ”Nowego Podejścia”. Zasadniczym celem CPD jest zlikwidowanie barier technicznych w handlu wyrobami budowlanymi w obszarze Europejskiej Strefy Ekonomicznej (EEA – EU, Norwegia, Islandia, Liechtenstein) oraz powstanie jednego Wspólnego Rynku. Uzyskiwane jest to poprzez likwidację dotychczasowych norm krajowych oraz:

· system zharmonizowanych specyfikacji technicznych,
· uzgodniony system potwierdzający zgodność dla każdej grupy produktów,
· strukturę jednostek notyfikujących,
· oznakowanie produktów znakiem CE. (…)

Więcej informacji: Świat Szkła 6/2006

Klejenie szkła UV

Klejenie szkła metodą UV – Centrum szkła i hurtownia szkła budowlanego MyGlass Do niedawna tylko nieliczne zakłady w Polsce dysponowały technologią łączenia szkła ze szkłem

Czytaj więcej »

Szkło Privalite

PRIVA-LITE jest szkłem nowej generacji rodem z XXI w. Dzięki zastosowaniu najnowszej technologii i nowatorskich rozwiązań szkło PRIVA-LITE daje nam poczucie większego bezpieczeństwa, komfortu i

Czytaj więcej »